Competenties

Doceren

Ik richt mij op kennisdeling op het gebied van het gezondheidsrecht en behandel alle juridische onderwerpen in de dagelijkse praktijk  van de gezondheidszorg, zoals onder andere kwaliteit van zorg, rechten van patiënten, rechtshandhaving en verzekeringsstelsel. Ik verzorg onderwijs aan (toekomstige) zorgprofessionals, sociaal juridische dienstverleners, zorgmanagers en beleidsbepalers in de gezondheidszorg aan hogescholen, universiteiten en bij- en nascholingsinstituten. Ook verzorg ik presentaties op symposia en opleidersdagen. Ter ondersteuning maak ik gebruik van educatieve filmpjes en recente jurisprudentie. Meestal worden tuchtuitspraken besproken of door studenten ingebrachte juridisch-ethische dilemma’s binnen de eigen beroepspraktijk.  

Om een idee te krijgen van de opzet van mijn lessen verwijs ik naar een voorbeeldopzet 1 van een hoorcollege van 2 uur en een voorbeeldopzet 2 van vier bijeenkomsten (18 uur) met veel ruimte voor plenaire- en groepsdiscussies.

Naast het uitvoeren van hoor- en werkcolleges ben ik betrokken bij de ontwikkeling van onderwijsmodules, toetsmatrijs en toetsvragen (zowel open als gesloten vragen) en het beoordelen van toetsen en essays. Van het landelijke online herregistratieprogramma voor GZ-psychologen heb ik het onderdeel beroepsethiek en gezondheidsrecht ontworpen .

Sinds 2014 ben ik in het bezit van het BKO certificaat; het bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs. Voor het halen van dit certificaat heb ik een algemene cursus tuchtrecht ontworpen. Ik sta als docent ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Ik hoor van anderen dat ik als docent rust en vertrouwen uitstraal, goed kan luisteren en goed kan uitleggen.

In 2020 heb ik ruime ervaring opgedaan met het verzorgen van online (werk)colleges via verschillende tools als ZOOM, MS teams en Bigbluebutton en weet ik tijdens de lessen optimaal gebruik te maken van een 2e scherm en de mogelijkheden van functies als breakoutrooms, delen van schermen en de chat.

Onder recensies staan opmerkingen van deelnemers en opdrachtgever over de werkvormen, praktijkgerichtheid en inhoud van mijn lessen. Voor verdere  informatie verwijs ik naar mijn CV,  researchgate profiel of naar mijn linkedin profiel.

Samenvattend zijn mijn competenties ten aanzien van doceren:

 • Praktijkgerichtheid door bespreken casus en tuchtuitspraken
 • Rust en vertrouwen scheppend
 • Didactische bekwaamheid voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs (BKO)
 • Uitvoeren van hoor- en werkcolleges (ook online)
 • Ontwikkelen van onderwijsmodules en toetsen
 • Beoordelen toetsen en essays

 Begeleiden

Ik begeleid studenten van de Hogeschool Utrecht bij hun afstudeeronderzoek van de masteropleiding Advanced Nursing Practice. Dit doe ik zowel voor studenten GGZ als AGZ. Uitgangspunt is een praktijkprobleem die zij onderzoeken en waarvoor zij een (nieuw) plan, aanpak, ontwerp of handleiding ontwikkelen.

Voor Hogeschool Leiden begeleidde ik studenten Sociaal Juridische Dienstverleningen en HBO-rechten bij het schrijven van een essay over een juridisch-ethisch gezondheidsprobleem waarbij men de stappen van een moreel beraad diende te volgen.

Voordat ik met mijn eigen bedrijf startte heb ik bij verschillende werkgevers en onderzoeken studenten mogen begeleidden bij (afstudeer) projecten. Vier van de vijf studenten die ik begeleidde bij onderzoek hebben op basis van hun deelonderzoek meegeschreven aan een wetenschappelijk artikel.

Samenvattend zijn mijn competenties ten aanzien van begeleiden:

 • Ontwikkelen en stimuleren van onderzoekend, creatief en schrijvend vermogen
 • Steunend en sturend
 • Studentgerichte begeleiding

Onderzoeken

 

Als onderzoeker heb ik mij ontwikkeld van assistent, via promovendus tot senior. Ik heb ervaring met de opzet, coördinatie en uitvoering van zowel kwalitatief en kwantitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Voordat ik mijn eigen bedrijf startte was ik op projectbasis bij verschillende werkgevers betrokken bij zeer uiteenlopende soorten studies zoals evaluatie-, interventie  en pilotstudies. Ik heb een heldere schrijfstijl en heb diverse (inter)nationale wetenschappelijke publicaties op mijn naam staan. 

Ik heb veel onderzoek gedaan naar het tuchtrecht voor de gezondheidszorg. Ik was betrokken bij de eerste evaluatie van de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), promoveerde in 2006 bij de Vrije Universiteit op het tuchtrecht voor de gezondheidszorg en was in tussen 2007-2010 als hoofdonderzoeker betrokken bij de studie naar het beleid, de praktijk en de effectiviteit van het indienen van tuchtzaken door de inspectie voor de gezondheidszorg.

Andere ervaringen met onderzoek in de gezondheidszorg heb ik opgedaan bij het VUmc waar ik tussen 2005-2007 als postdoc deelnam aan het onderzoeksprogramma patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen. Bij Trajectum, een GGZ instelling, was ik tussen 2010-2012 als onderzoeker en projectmanager betrokken bij een aantal projecten op het gebied van Routine Outcome Monitoring (ROM). Ik begeleidde onder andere het implementatietraject ROM in een tweetal Forensische Psychiatrische Centra.

Voor meer informatie verwijs ik naar mijn CV,  researchgate profiel of naar mijn linkedin profiel.

Samenvattend zijn mijn competenties ten aanzien van onderzoeken:

 • Planmatig en doelgericht
 • Communicatief vaardig
 • Promotiestudie Vrije Universiteit Amsterdam
 • Kwalitatief en kwantitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek
 • Toegepast onderzoek op het gebied van onder andere tuchtrecht, Routine Outcome Monitoring en patiëntveiligheid
 • Evaluatie-, interventie en pilotstudies
 • Juridisch empirisch onderzoek, waaronder evaluatie van wetgeving
 • Schrijven van interne rapporten en wetenschappelijke publicaties

Ik heb de volgende publicaties op mijn naam staan:

Artikelen

 • Hout FAG. Dynamic Risk Outcome Scales- Specificatie van behandeldoelen. MGv medium voor ggz en verslavingszorg 2013;1:29-31.
 • Hout FAG, Kaupmann NL, Alhafaji FY, Frederiks BJM, Legemaate J en Robben PBM Tuchtklachten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg effectief voor aangeklaagden en beroepsgenoten. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 2011;1:58-64.
 • Legemaate J., Hout FAG, Frederiks BJM en Robben PBM. Het maken van beroepsbeperkende afspraken door de Inspectie. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2010;1:17-23.
 • Hout FAG, Stibane R, Frederiks BJM, Legemaate J, Robben PBM. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en het tuchtrecht. Meer uniformiteit bij het indienen van tuchtzaken en minder jaarlijkse fluctuatie in aantal  tuchtklachten gewenst. Tijdschrift voor Toezicht 2010;1(1):46-64.
 • Hout FAG, Nienhuis ED, Robben PBM, Frederiks BJM and Legemaate J. Supervision by the Dutch Healthcare Inspectorate. European Journal of Health Law 2010;17:347-360.
 • Hout FAG, Friele R, Legemaate J. De burger als klager in het tuchtrecht voor de gezondheidszorg. Weinig klachten, mogelijk door geringe kennis van tuchtrechtspraaksysteem. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2009;153:A548.
 • Zegers M, Bruijne MC de, Wagner C, Hoonhout LHF, Waaijman R, Smits M, Hout FAG, Zwaan L, Christiaans I, Timmermans DRM, Groenewegen PP, Wal G van der. Adverse events and potentially preventable deaths in Dutch hospitals. Results of a retrospective patient record review study. Quality and Safety in Health Care 2009;18;297-302.
 • Wagelaar M, Mangnus D, Hout FAG, Hugtenburg JG, Swart EL, Wagner C. Medicatievoorlichting in het ziekenhuis beïnvloedt het melden door patiënten van afwijkingen in het medicatieproces. Pharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform 2009;3(5):82-8.
 • Hout FAG, Cuperus-Bosma JM, Hubben JH, Wal G van der. Practice of the statutory disciplinary system for health care psychologists in the Netherlands. European Journal of Health Law 2007; 14:75-91.
 • Hout FAG, Cuperus-Bosma JM, Peuter OR de, Hubben JH, Wal G van der. Tuchtrechtspraak voor de gezondheidszorg in Nederland; 1983-2002. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2007;151:881-6.
 • Cuperus-Bosma JM, Hout FAG, Hubben JH, Wal G van der. Views of physicians, disciplinary board members and lawyers on the new statutory disciplinary system for health care in the Netherlands. Health Policy 2006;77:202-11.
 • Hout FAG, Cuperus-Bosma JM, Hubben JH, Wal G van der. The Dutch disciplinary system for physiotherapists: practice and views. The International Journal of Risk and Safety in Medicine 2006;18(2):121-9.Hout FAG, Cuperus-Bosma JM, Hubben JH, Wal G van der. The disciplinary code for nurses and its contribution to the quality of nursing care in the Netherlands. International Journal of Nursing Studies 2005 Sep;42(7):793-805.
 • Hout FAG, Cuperus-Bosma JM, Agema GJ, Hubben JH, Wal G van der. Publicatie tuchtrechtspraak gezondheidszorg. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2005;149:425-9.
 • Hout FAG, Cuperus-Bosma JM, Peuter OR de, Hubben JH, Wal G van der. Tuchtrechtspraak niet verbeterd sinds de invoering van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2004;148:135-9.

Rapporten

 • Hout FAG. Pilotstudie specificatie en evaluatie van behandeldoelen met de DROS. Boschoord: Trajectum; 2012. (intern)
 • Hout FAG, Drieschner KH. Implementatie Routine Outcome Monitoring voor tbs-gestelden met verstandelijke beperkingen in forensische psychiatrisch centra Veldzicht en de Woenselse Poort. Boschoord:Trajectum; 2011.(intern)
 • Hout FAG, Nienhuis ED, Frederiks BJM, Legemaate J. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en het tuchtrecht. Amsterdam: EMGO+; 2009.
 • Hout FAG. The Dutch disciplinary system for health care: an emiprical study.[Dissertation]. Amsterdam: EMGO Institute; 2006.
 • Cuperus-Bosma JM, Roscam Abbing HDC, Gevers JKM, Hubben JH, Wal G van der,Derckx VL, Blaas D, Biesaart MCIH, Bie J de, Hout FAG en Smink HJC. Evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Den Haag: ZonMw; 2002.
 • Baar ME van, Hoyinck SG, Hout FAG, Schrijvers C, Beeck EF van. Sociaal-economische status, etniciteit en alcoholgebruik van letselpatiënten. Wat zijn de mogelijkheden via letselregistraties. Amsterdam: Stichting Consument en Veiligheid; 2000.
 • Hout FAG, Kloeze JW te en Voet JLM van der.`Dynamics in camping styles?! The background of change and/or repetitive behaviour of the camper in The Netherlands’, in: Leisure, Tourism and Environment: Participation, Perceptions and Preferences, Leisure Studies Association, Publication No.50 (Part II), University of Brighton, England; 1999.Hout FAG. Dynamiek in kampeerstijlen?! De achtergronden van verandering en stabiliteit in het kampeer­gedrag van ANWB-leden in de loop van de tijd. Wageningen: Werkgroep Recreatie, rapport nr. 25; 1993.
 • Klaver EA, Heymann FV en Hout FAG. Meer resultaat met kleine, gerichte initiatieven! Een prak­tijkgerichte studie naar de Wageningse ingenieur als werkzoekende. Wageningen: Loopbaancentrum Wageningen; 1993.

Overig

 • Interview over kennis van burgers over het doel en de mogelijkheden van het tuchtrecht, NTvG, 24 september 2009. (podcast)